Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aké dávky resp. príspevky môžeme využiť v období nezamestnanosti? 2. časť

Dátum: 09.11.2023
Autor: Sered Inak
Aké dávky resp. príspevky môžeme využiť v období nezamestnanosti? 2. časť

Jednotlivé druhy a výška samotných dávok, resp. príspevkov sa môže v priebehu času meniť

V minulom blogu sme si predstavili dva druhy finančnej pomoci poskytované zo strany Sociálnej
poisťovne: Podporu v nezamestnanosti a Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ). Dnes si
predstavíme ďalšie druhy príspevkov, ktoré môžeme čerpať v prípade evidencie na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR):
1. Preplatenie časti cestovných výdavkov – príspevok je možné využiť v období nezamestnanosti pri
dochádzke na pracovné pohovory. Uchádzač o zamestnanie (UoZ) si môže požiadať o preplatenie
cestovných výdavkov hromadnými dopravnými prostriedkami v prípade, ak sú cestovné výdavky vyššie
ako 4 eurá. Uchádzač o prácu si môže požiadať o preplatenie 70% z preukázaných cestovných výdavkov,
maximálne však v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
2. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – vhodné pre ľudí mladších ako 26 rokov veku, ktorí
ukončili prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia
nemali pravidelne platené zamestnanie. Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej
dohody o absolventskej praxi medzi ÚPSVaR a medzi UoZ - absolventom školy, ktorý je vedený
v evidencii ÚPSVaR najmenej jeden mesiac. Príspevok je vo výške sumy životného minima, aktuálne
234,42 eur.
3. Príspevok na dochádzku za prácou - príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody. Poskytuje sa
na dochádzku za prácou na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu
alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a
späť zamestnancovi, ktorý bol UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený
z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. O príspevok treba písomne požiadať
najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Poskytuje sa najviac v sume 200 eur
mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od
miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci, najviac však počas
6 mesiacov.
4. Príspevok na podporu mobility za prácou – poskytuje sa tým, ktorí sa rozhodnú presťahovať zo
súčasného miesta pobytu do vzdialenosti väčšej ako 50 km z dôvodu získania nového zamestnania,
ktoré bude trvať minimálne 6 mesiacov. Podmienkou je byť vedený v evidencii UoZ najmenej 3
mesiace pred nástupom do nového zamestnania. O príspevok je potrebné písomne požiadať najneskôr
do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie UoZ a poskytuje sa maximálne 6 mesiacov,
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie aj počas ďalších šiestich mesiacov. Mesačná výška
príspevku je 80 % zo sumy výdavkov na bývanie, najviac však 400 eur. Avšak ak obaja manželia spĺňajú
podmienky na poskytnutie príspevku, získavajú ďalších najviac 200 eur. Ak obaja manželia spĺňajú
podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania
znevýhodneným UoZ, získavajú najviac 300 eur.


Jednotlivé druhy a výška samotných dávok, resp. príspevkov sa môže v priebehu času meniť, preto je
vhodné podrobnosti podmienok nároku prekonzultovať priamo s ÚPSVaR.

Karol B., ekonomický analytik